หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 

ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม


1.คุณรมณีวัลย์  จันทร์เพ็ญ


2.คุณทรงพล  เอี่ยมขำ


3.คุณจริญญา  กองแก้ว


4.คุณจิตตวดี ดวงจันทร์


5.คุณสมมาศ  ประดิษฐจุสิน


1.โครงการสื่อมวลชนสัญจร สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง ครั้งที่ 1/2554 จัดขึ้นที่พื้นที่ใด

ก. เชียงใหม่-เชียงราย                                  
ข. เชียงใหม่-ลำปาง
ค. เชียงราย-พะเยา                                         
ง. ระยอง-ชลบุรี


2.ในการจัดสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1/2554 สำนักงาน กปร. ได้ทำพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางให้แก่ราษฎรรวมทั้งหมดกี่แห่ง

ก. 5 แห่ง   
ข. 6 แห่ง
ค. 7แ่ห่ง   
ง. 8 แห่ง


3.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางโครงการใดที่ สำนักงาน กปร. ไม่ได้ทำพิธีส่งมอบในครั้งนี้

ก. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะ                                        
ข. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวง
ค. โครงการอ่างเก็บน้ำวังเฮือ            
ง. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน


4.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบล อำเภอ และ จังหวัดใด

ก. ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ข. ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ค. ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ง. ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


5.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ดำเินินการประมาณกี่ไร่

ก. 8,500 ไร่                    
ข. 9,500 ไร่   
ค. 10,500 ไร่             
ง. 11,500 ไร่


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


 
   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.