หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
 วันที่ 19 ธันวาคม 2554  
07.30 น.
คณะสื่อมวลชนพร้อมกันที่ สำนักงาน กปร.
08.00 น.

ออกเดินทางออกจากสำนักงาน กปร. ไปยังโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

10.00 น.

คณะเดินทางถึงโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

  - ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน
- เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทน บรรยายสรุปภาพรวมการสนองพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- การบรรยายสรุปผลดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยผู้แทน กรมชลประทาน
- เยี่ยมชมโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บริเวณสันเขื่อน และ Spill Way ในการระบายน้ำล้น ไปยังคลองส่งน้ำแปลงเกษตรกรและชมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
- สัมภาษณ์ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
13.00 น. คณะเดินทางไปยัง อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
15.30 น.
เดินทางถึง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน
- เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทน บรรยายสรุปภาพรวมการสนองพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- การบรรยายสรุปผลภาพรวมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำป่าเลาฯ บริเวณสันเขื่อน และ Spill Way ในการระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำแปลงเกษตรกร และชมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- สัมภาษณ์ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

      
17.00 น. เดินทางจากโครงการอ่างเก็บน้ำป่าเลาฯ ไปยังโรงแรมโฆษิต ฮิลล์  จังหวัดเพชรบูรณ์
18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 20 ธันวาคม 2554  
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมโฆษิต ฮิลล์  จังหวัดเพชรบูรณ์
08.00 น.
ออกเดินทางจากที่พัก ไปยังโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
11.30 น.

คณะเดินทางถึง โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
10.00 น. ไปยัง บริเวณชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
13.00 น.

คณะสื่อมวลชน ร่วมรับฟังบรรยายโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน

- เลขาธิการ กปร. หรือผู้แทน บรรยายสรุปภาพรวมการสนองพระราชดำริ โครงการเขื่อนแควน้อยฯ

- การบรรยายสรุปผลดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 

- เยี่ยมชมโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนบริเวณสันเขื่อน และสปิงเวย์ ในการระบายน้ำล้น ไปยังคลองส่งน้ำแปลงเกษตรกร และชมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
- เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในการพัฒนาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
- สัมภาษณ์ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
16.00 น. คณะสื่อมวลชน ออกเดินทางจากโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ไปยังที่พักโรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
17.00 น.
คณะสื่อมวลชน เดินทางถึงโรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสันทนาการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2554  
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน

08.00 น.

ออกเดินทางจากที่พัก ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก

09.00 น.

ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

09.30 น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิดงาน
10.00 น. นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี ประธานพิธี เดินทางถึงบริเวณงาน
 
- ประธาน เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ
- เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานการจัดงาน  “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ”
- ประธาน กล่าวเปิดงาน

- ประธานและผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการของสำนักงาน กปร. หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน และชมผลิตภัณฑ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11.30 น. คณะสื่อมวลชนเดินทางออกจากบริเวณงานแสดงนิทรรศการ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวง ประชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน สโมสรวิทยุการบิน จังหวัดพิษณุโลก
13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. เดินทางถึงสำนักงาน กปร. โดยสวัสดิภาพ


เขื่อนป่าสักชบสิทธิ์
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.