หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม


1.คุณวนิดา น้อยไย โทร. 083-6729xxx 


2.คุณรัตนมนตรี อัคลา โทร. 084-4058xxx


3.คุณเอราวัณ พัฒพักตร์ โทร. 089-6193xxx


4.คุณรสริน ศิริเชาวโรจน์กุล โทร. 081-6456xxx


5.คุณณัฐนิล พิเชษฐศีล โทร. 080-0451xxx


1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด(ภาคตะวันออก)มีอาณาเขตครอบคลุม จังหวัดใดบ้าง

ก. จันทบุรี , ระยอง , ปราจีนบุรี , ชลบุรี , ฉะเชิงเทรา                                 
ข. จันทบุรี , ระยอง , ตราด , ชลบุรี , ฉะเชิงเทรา
ค. สระแก้ว , จันทบุรี , ระยอง , ชลบุรี , ฉะเชิงเทรา                                     
ง. นครนายก , จันทบุรี , ระยอง , ชลบุรี , ฉะเชิงเทรา


2.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ดำเนินการประมาณกี่ไร่

ก. 70,025 ไร่  
ข. 71,025 ไร่
ค. 72,025 ไร่
ง. 73,025 ไร่


3.อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดใดบ้าง

ก. จันทบุรี-ปราจีนบุรี                                       
ข. ระยอง-จันทบุรี
ค. ระยอง-ชลบุรี         
ง. ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา


4.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นปีใด

ก. ปี 2525
ข. ปี 2526
ค. ปี 2527
ง. ปี 2528


5.ในปี 2553 สำนักงาน กปร.ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.จันทบุรี และโครงการชลประทานจันทบุรีเท่าไร

ก. 15,584,000 บาท                 
ข. 25,584,000 บาท  
ค. 35,584,000 บาท            
ง. 45,584,000 บาท


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.