หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม


1.คุณวิมลลักษณ์ ตั้งทับสุนทร โทร. 081-7511xxx 


2.คุณจิตตวดี ดวงจันทร์ โทร. 089-8479xxx


3.คุณกรวัฒน์์ วีนิลย์ โทร. 089-4544xxx


4.คุณคมสันต์ ไชยสงค์ โทร. 087-4928xxx


5.คุณอารีย์ มะปะวัน โทร. 085-7549xxx

 


1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่พื้นที่จังหวัดใด

ก. จังหวัดสระบุรี
ข. จังหวัดสระแก้ว
ค. จังหวัดปราจีนบุรี
ง. จังหวัดฉะเชิงเทรา


2.พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นเสมือนสิ่งใด

ก. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ข. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การเกษตร
ค. คลินิกการเกษตร
ง. กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต


3.โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เกิดจากแนวพระราชดำริผู้ใดต่อไปนี้

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


4.โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด

ก. จังหวัดปราจีน
ข. จังหวัดสระแก้ว
ค. จังหวัดปราจีน-สระแก้ว
ง. จังหวัดฉะเชิงเทรา


5.ใครเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ก. นายสวัสดิ วัฒนายากร องคมนตรี
ข. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
ค. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ง. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.