หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดราชบุรี

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
สระเก็บน้ำของเกษตรกรในพื้นที่โครงการเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำร
อ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แปลงผักของเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ
ไร่นาของเกษตรกรผุ้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
เกษตรกรผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ
ไร่นาของเกษตรกรผุ้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
พืชผัก ผลผลิตของเกษตรกร
พืชผัก ผลผลิตของเกษตรกร
แปลงทดลองการใช้ปุ๋ยในโครงการฯ
   


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี. (2553).แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ,กรมวิชาการเกษตร,กรมชลประทาน,สำนักงาน กปร. นสพ.ไทยโพสต

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.