Announcements:
  • Font Size:
  • -A A A+
TH
EN

แบบสอบถาม

เรื่องความสำเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้ "ศาสตร์พระราชา"

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 2: ความรู้ความเข้าใจในการอบรม

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด:
2. หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด:

ส่วนที่ 3: ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการอบรม

1. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในงานประจำตามปกติ:
2. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้พัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น:
3. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปขยายงานเดิมไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่/พื้นที่ใหม่:
4. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปวางแผนโครงการ/กิจกรรมใหม่:
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปสร้างนวัตกรรมใหม่ในการทำงานหรือการพัฒนา:
6. สามารถนำความรู้ที่ได้มาส่งเสริมในส่วนของการขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายใหม่:
7. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้ผู้สนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้:
8. สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน”:
9. สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “แนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”:
10. สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ”:
11. สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “การบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ”:
12. สามารถนำความรู้ในหมวดวิชา “การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”:
13. การศึกษาดูงานและการจัดทำรายงาน:
14. ท่านได้รับประโยชน์หลังจากเข้ารับการอบรม อยู่ในระดับใด:
15. ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงการให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น: