สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

RDPB CAMP

พบจำนวน 9 รายการ
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10
กิจกรรมประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”  ภายใต้โครงการ RDPB CAMP 9
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Extra) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท" รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2562)
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp EXTRA) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
<< < 1 > >>