สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

RDPB CAMP

พบจำนวน 11 รายการ
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 14
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10
กิจกรรมประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”  ภายใต้โครงการ RDPB CAMP 9
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Extra) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท" รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2562)
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp EXTRA) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
<< < 1 > >>