สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบูเกะปาลัส หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) บ้านยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
โครงการจัดหาถังเก็บน้ำพร้อมระบบน้ำสะอาด สนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างฯ และกิจกรรมชุดดูแลเรือนรับรองที่ประทับ) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 808 โครงการ 1,224 โครงการ 1,861 โครงการ 954 โครงการ 30 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล
รายละเอียด
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 10 หน่วยงาน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมทางหลวง เป็นต้น ร่วมหารือเร่งรัดแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 10 หน่วยงาน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมทางหลวง เป็นต้น ร่วมหารือเร่งรัดแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

รายละเอียด
 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการดำเนินงานฎีกาขอพระราชทาน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการดำเนินงานฎีกาขอพระราชทาน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันที่ 16 กันยายน 2563 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 และการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 และการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายละเอียด
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

รายละเอียด