สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย ๑ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสุมณฑาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 813 โครงการ 1,191 โครงการ 1,800 โครงการ 912 โครงการ 25 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ข่าวกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายละเอียด
ข่าว กปร. RDPB  เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง นางโสภนา ภักดีไพบูลย์
ข่าวกิจกรรม

ข่าว กปร. RDPB เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริง นางโสภนา ภักดีไพบูลย์

รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ

รายละเอียด
เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

รายละเอียด
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายหทัย วสุนันท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายหทัย วสุนันท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
"สวนผักวัยรุ่น" ตามรอยพอเพียง (สยามธุรกิจ 8-14-06-62)
ข่าวและบทความจากสื่อ

"สวนผักวัยรุ่น" ตามรอยพอเพียง (สยามธุรกิจ 8-14-06-62)

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด
สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด