สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบูเกะปาลัส หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) บ้านยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
โครงการจัดหาถังเก็บน้ำพร้อมระบบน้ำสะอาด สนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างฯ และกิจกรรมชุดดูแลเรือนรับรองที่ประทับ) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 808 โครงการ 1,224 โครงการ 1,861 โครงการ 954 โครงการ 30 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนบ้านผาเยอ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนบ้านผาเยอ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำโครงการจิตอาสาสำนักงาน กปร.เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 1
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำโครงการจิตอาสาสำนักงาน กปร.เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 1

รายละเอียด
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร. 9 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9”
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร. 9 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9”

รายละเอียด
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมนานาชาติ “Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development” รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนสำนักงาน กปร.
ข่าวกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมนานาชาติ “Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development” รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนสำนักงาน กปร.

รายละเอียด
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด
 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ ลานหน้าสวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ ลานหน้าสวนลุมพินี กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

รายละเอียด