สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 798 โครงการ 1,206 โครงการ 1,838 โครงการ 940 โครงการ 28 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร "พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย"
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร "พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย"
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เล่าถึงความทรงจำในการทำงานสนองพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เรียนรู้ ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ และรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เล่าถึงความทรงจำในการทำงานสนองพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เรียนรู้ ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ และรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป

รายละเอียด
นำน้ำจากโครงการอันเนื่องฯช่วยบุรีรัมย์พ้นวิกฤติภัยแล้ง ปี 63 (ไทยโพสต์ 21/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

นำน้ำจากโครงการอันเนื่องฯช่วยบุรีรัมย์พ้นวิกฤติภัยแล้ง ปี 63 (ไทยโพสต์ 21/03/2563)

รายละเอียด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ประสบความสำเร็จขยายผลศึกษาวิจัยสู่ราษฎร (แนวหน้า  19/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ประสบความสำเร็จขยายผลศึกษาวิจัยสู่ราษฎร (แนวหน้า 19/03/2563)

รายละเอียด
กรกฎาคม 2563 ระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. สตูล แล้วเสร็จ (แนวหน้า 18/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

กรกฎาคม 2563 ระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. สตูล แล้วเสร็จ (แนวหน้า 18/03/2563)

รายละเอียด
องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ในสวนป่าพระนามาภิไธทะเลบัน จ. สตูล (แนวหน้า 12/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ในสวนป่าพระนามาภิไธทะเลบัน จ. สตูล (แนวหน้า 12/03/2563)

รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตาก ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ-พัฒนาอาชีพสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (แนวหน้า 10/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตาก ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ-พัฒนาอาชีพสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (แนวหน้า 10/03/2563)

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

รายละเอียด