• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการที่สำคัญ

โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ห้วยใหญ่วังแขม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 813 โครงการ 1,191 โครงการ 1,800 โครงการ 912 โครงการ 25 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ สำนักงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านสันบุญเรือง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย และศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จังหวัดเชียงราย การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ สำนักงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านสันบุญเรือง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย และศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จังหวัดเชียงราย การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และบ้านนางเสาร์คำ สามารถ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย การนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และบ้านนางเสาร์คำ สามารถ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย การนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กปร. ได้นำนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุด "2 กษัตริย์นักพัฒนา" และ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เข้าร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 21 "เกษตร'สุข ด้วยศาสตร์พระราชา" ระหว่างวันที่ 13 -17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. ได้นำนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุด "2 กษัตริย์นักพัฒนา" และ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เข้าร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 21 "เกษตร'สุข ด้วยศาสตร์พระราชา" ระหว่างวันที่ 13 -17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี

รายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รวมทั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รวมทั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ

รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กปร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร.” ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กปร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร.” ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ

รายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนวัฒนธรรมเผ่าเด็กกำพร้า แขวงเวียงจันทน์ (หลัก67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 30 คน ที่มาศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนวัฒนธรรมเผ่าเด็กกำพร้า แขวงเวียงจันทน์ (หลัก67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 30 คน ที่มาศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่     ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ  บริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ตำบลชีน้ำร้าย และตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ตำบลชีน้ำร้าย และตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด
เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

รายละเอียด
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

รายละเอียด