สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยบังอี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 798 โครงการ 1,206 โครงการ 1,838 โครงการ 940 โครงการ 28 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการกปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร. เฝ้าฯรับเสด็จ
วันพฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการกปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร. เฝ้าฯรับเสด็จ
รายละเอียด
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร บ้านห้วยโสก หมู่ที่9 บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร บ้านห้วยโสก หมู่ที่9 บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ปี 2563 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ปี 2563 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 กับกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และสภาสังคมสงเคราะห์ พระราม 6 กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 กับกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และสภาสังคมสงเคราะห์ พระราม 6 กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและเยี่ยมประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและเยี่ยมประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มอบของขวัญและของรางวัลให้กับโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ และโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาสี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มอบของขวัญและของรางวัลให้กับโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ และโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาสี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานการหารือการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานการหารือการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

รายละเอียด