สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ฐานข้อมูลการศึกษาทดลองและวิจัยของศูนย์

พบจำนวน 41 รายการ
การไหลบ่าของน้ำและการสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้

การไหลบ่าของน้ำและการสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้

รายละเอียด

ศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว ข้าวโพดและมันสำปะหลัง

ศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว ข้าวโพดและมันสำปะหลัง

ศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว ข้าวโพดและมันสำปะหลัง...

รายละเอียด

ศึกษาการทนร่มเงาของหญ้าแฝกในพื้นที่ร่มเงาต่างๆกัน

ศึกษาการทนร่มเงาของหญ้าแฝกในพื้นที่ร่มเงาต่างๆกัน

ศึกษาการทนร่มเงาของหญ้าแฝกในพื้นที่ร่มเงาต่างๆกัน...

รายละเอียด

การศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในสภาพร่มเงาที่มีระดับความเข้มแสงต่างๆ

การศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในสภาพร่มเงาที่มีระดับความเข้มแสงต่างๆ

การศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในสภาพร่มเงาที่มีระดับความเข้มแสงต่างๆ...

รายละเอียด

ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของบุกเนื้อทราย

ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของบุกเนื้อทราย

ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของบุกเนื้อทราย...

รายละเอียด

ผลของอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของบุกเนื้อทรายที่ปลูกบนดินชุดมาบบอน

ผลของอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของบุกเนื้อทรายที่ปลูกบนดินชุดมาบบอน

ผลของอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของบุกเนื้อทรายที่ปลูกบนดินชุดมาบบอน...

รายละเอียด

การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ "ฉัตรทอง 2-9F1"

การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ "ฉัตรทอง 2-9F1"

การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ "ฉัตรทอง 2-9F1"...

รายละเอียด

การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดการธาตุอาหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา...

รายละเอียด

การศึกษาการเจริญเติบโตของกลอยในพื้นที่ดินทรายเพื่อขยายในเชิงการค้า

การศึกษาการเจริญเติบโตของกลอยในพื้นที่ดินทรายเพื่อขยายในเชิงการค้า

การศึกษาการเจริญเติบโตของกลอยในพื้นที่ดินทรายเพื่อขยายในเชิงการค้า...

รายละเอียด

ทดสอบรูปแบบรังที่เหมาะสมในการเลี้ยงชันโรง ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ทดสอบรูปแบบรังที่เหมาะสมในการเลี้ยงชันโรง ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ทดสอบรูปแบบรังที่เหมาะสมในการเลี้ยงชันโรง ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ...

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5 > >>