สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนวิชูทิศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนวิชูทิศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่  22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่  22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

รายละเอียด
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ

รายละเอียด
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร. วางพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำนักงาน กปร. วางพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบเสียงตามสายชั้น 2 อาคารสำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบเสียงตามสายชั้น 2 อาคารสำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน  5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) (11 กรกฎาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) (11 กรกฎาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซิงค์ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-3 สำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กรกฎาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซิงค์ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-3 สำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กรกฎาคม 2562)

รายละเอียด