สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร "พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย"
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร "พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย"

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสิริราษฎร์ หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสิริราษฎร์ หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตำบลควน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตำบลควน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เล่าถึงความทรงจำในการทำงานสนองพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เรียนรู้ ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ และรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เล่าถึงความทรงจำในการทำงานสนองพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เรียนรู้ ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ และรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป

รายละเอียด
นำน้ำจากโครงการอันเนื่องฯช่วยบุรีรัมย์พ้นวิกฤติภัยแล้ง ปี 63 (ไทยโพสต์ 21/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

นำน้ำจากโครงการอันเนื่องฯช่วยบุรีรัมย์พ้นวิกฤติภัยแล้ง ปี 63 (ไทยโพสต์ 21/03/2563)

รายละเอียด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ประสบความสำเร็จขยายผลศึกษาวิจัยสู่ราษฎร (แนวหน้า  19/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ประสบความสำเร็จขยายผลศึกษาวิจัยสู่ราษฎร (แนวหน้า 19/03/2563)

รายละเอียด
กรกฎาคม 2563 ระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. สตูล แล้วเสร็จ (แนวหน้า 18/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

กรกฎาคม 2563 ระบบประปาบ้านผัง 16 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. สตูล แล้วเสร็จ (แนวหน้า 18/03/2563)

รายละเอียด
องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ในสวนป่าพระนามาภิไธทะเลบัน จ. สตูล (แนวหน้า 12/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ในสวนป่าพระนามาภิไธทะเลบัน จ. สตูล (แนวหน้า 12/03/2563)

รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตาก ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ-พัฒนาอาชีพสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (แนวหน้า 10/03/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตาก ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ-พัฒนาอาชีพสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (แนวหน้า 10/03/2563)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ราคากลาง : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ (24 มีนาคม 2563)
ประกาศราคากลาง

ราคากลาง : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ (24 มีนาคม 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มีนาคม 2563)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มีนาคม 2563)

รายละเอียด
ราคากลาง : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (24 มีนาคม 2563)
ประกาศราคากลาง

ราคากลาง : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (24 มีนาคม 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มีนาคม 2563)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มีนาคม 2563)

รายละเอียด