สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล

รายละเอียด
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังวัดควนใหญ่ บ้านควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังวัดควนใหญ่ บ้านควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ที่ 27 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ที่ 27 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 10 หน่วยงาน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมทางหลวง เป็นต้น ร่วมหารือเร่งรัดแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 10 หน่วยงาน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมทางหลวง เป็นต้น ร่วมหารือเร่งรัดแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

รายละเอียด
 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการดำเนินงานฎีกาขอพระราชทาน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการดำเนินงานฎีกาขอพระราชทาน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันที่ 16 กันยายน 2563 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 และการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563 และการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายละเอียด
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP color Laser Jet M553DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2563)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP color Laser Jet M553DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์  ยี่ห้อโตโยต้า  หมายเลขทะเบียน ฆศ 7096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2563)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฆศ 7096 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า  หมายเลขทะเบียน 8 กฌ 6711 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2563)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 8 กฌ 6711 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการ ประจำ กปส. จำนวน 1 ราย (ทดแทน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (16 กันยายน 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการ ประจำ กปส. จำนวน 1 ราย (ทดแทน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2563)

รายละเอียด