สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการกปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร. เฝ้าฯรับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการกปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการกปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร. เฝ้าฯรับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร บ้านห้วยโสก หมู่ที่9 บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร บ้านห้วยโสก หมู่ที่9 บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว หมู่ที่ 4 ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว หมู่ที่ 4 ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ปี 2563 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ปี 2563 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 กับกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และสภาสังคมสงเคราะห์ พระราม 6 กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 กับกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และสภาสังคมสงเคราะห์ พระราม 6 กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและเยี่ยมประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและเยี่ยมประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มอบของขวัญและของรางวัลให้กับโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ และโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาสี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มอบของขวัญและของรางวัลให้กับโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ และโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาสี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานการหารือการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานการหารือการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 มกราคม 2563)
แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 มกราคม 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน กปร. พร้อม E-book จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน กปร. พร้อม E-book จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเชิงข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเชิงข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2563)

รายละเอียด
ราคากลาง : ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ทางสถานีโทรทัศน์  (17 มกราคม 2563)
ประกาศราคากลาง

ราคากลาง : ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ (17 มกราคม 2563)

รายละเอียด