สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

รายละเอียด
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 16พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันจันทร์ที่ 16พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมนานาชาติ “Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development” รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนสำนักงาน กปร.
ข่าวกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมนานาชาติ “Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development” รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนสำนักงาน กปร.

รายละเอียด
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด
 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ ลานหน้าสวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ ลานหน้าสวนลุมพินี กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด
38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สยามรัฐ 30-11-2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สยามรัฐ 30-11-2563)

รายละเอียด
พัฒนาแหล่งน้ำในโครงการพระราชดำริ ร.10 เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ. เชียงราย (สยามรัฐ 27-11-2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

พัฒนาแหล่งน้ำในโครงการพระราชดำริ ร.10 เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ. เชียงราย (สยามรัฐ 27-11-2563)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชื่อชุด "สืบสาน ต่อยอด การพัฒนา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ในกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 30 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชื่อชุด "สืบสาน ต่อยอด การพัฒนา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" ในกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 30 พฤศจิกายน 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2  คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 26 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 26 พฤศจิกายน 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 3  คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 26 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 26 พฤศจิกายน 2563)

รายละเอียด
 ประกาศ : ประกวดราคาจ้างจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)  รุ่นที่ 11  ประจำปีงบประมาณ 2546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 18 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 18 พฤศจิกายน 2563)

รายละเอียด