สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต อดีตเหรัญญิกและกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ กปร
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต อดีตเหรัญญิกและกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ กปร

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.กล่าวปาฐกถาในงานเทิดพระเกียรติ "กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ" และ TICA Connect ครั้งที่ 6 "SDGs Goal 17 : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การนี้ สำนักงาน กปร. นำนิทรรศการ และหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมแสดงและเผยแพร่ในงานด้วย
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.กล่าวปาฐกถาในงานเทิดพระเกียรติ "กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ" และ TICA Connect ครั้งที่ 6 "SDGs Goal 17 : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การนี้ สำนักงาน กปร. นำนิทรรศการ และหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมแสดงและเผยแพร่ในงานด้วย

รายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.05 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.05 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ฐานปฏิบัติการภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ฐานปฏิบัติการภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าและรับฟังบรรยายสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าและรับฟังบรรยายสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววัชรี วัฒนไกร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้คำแนะนำในการจัดทำร่างตัวชี่วัดฯ ของสำนักงาน กปร. อีกด้วย
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววัชรี วัฒนไกร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. ให้คำแนะนำในการจัดทำร่างตัวชี่วัดฯ ของสำนักงาน กปร. อีกด้วย

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ (การเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรอง จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ (การเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรอง จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุม 101 อาคารสำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2562)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุม 101 อาคารสำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม 201 อาคารสำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2562)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม 201 อาคารสำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่างพื้นที่ส่วนกลาง และไฟแสงสว่างป้ายสำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 กันยายน 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่างพื้นที่ส่วนกลาง และไฟแสงสว่างป้ายสำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 กันยายน 2562)

รายละเอียด