สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนปิยชาติ พัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนปิยชาติ พัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การนี้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การนี้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับกรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ช่วยเกษตรกรยะลา-ปัตตานี มีน้ำใช้เพาะปลูกพืชผล (สยามรัฐ 23-02-2564)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ช่วยเกษตรกรยะลา-ปัตตานี มีน้ำใช้เพาะปลูกพืชผล (สยามรัฐ 23-02-2564)

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ เพิ่มเติมในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 / 2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ เพิ่มเติมในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 / 2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานฯ พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานฯ พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียด
เกษตรกรบ้านเกาะวังบ่อ จากทำนาสู่เกษตรผสมผสาน เรียนรู้และต่อยอดในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (สยามรัฐ 17-02-2564)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เกษตรกรบ้านเกาะวังบ่อ จากทำนาสู่เกษตรผสมผสาน เรียนรู้และต่อยอดในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (สยามรัฐ 17-02-2564)

รายละเอียด
เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ติดตามโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านฯ จ. พิณุโลก (สยามรัฐ 16-02-2564)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ติดตามโครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านฯ จ. พิณุโลก (สยามรัฐ 16-02-2564)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (FireWall) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (FireWall) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเชิงข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเชิงข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียด
ประกาศ :  แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง ครั้งที่ 2)
สรุปผลการจัดซื้อ

ประกาศ : แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง ครั้งที่ 2)

รายละเอียด
ประกาศ : ผูชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Harddisk) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผูชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Harddisk) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด