• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทอดพระเนตรสระน้ำพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทอดพระเนตรสระน้ำพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี หมู่ที่ 12 บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี หมู่ที่ 12 บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็

รายละเอียด
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. เกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำเครือข่าย (อ่างพวง) ของลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. เกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำเครือข่าย (อ่างพวง) ของลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้" ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้" ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะทำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค โครงการจัดทำตัวชี้วัดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทั้ง 4 ด้าน
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะทำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค โครงการจัดทำตัวชี้วัดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทั้ง 4 ด้าน

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

รายละเอียด
สำนักงาน กปร. จัดบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. จัดบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังคลองผันน้ำบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังคลองผันน้ำบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ราคากลาง : ผลิตสารคดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (20 มีนาคม 2562)
ประกาศราคากลาง

ราคากลาง : ผลิตสารคดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (20 มีนาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : แผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20 มีนาคม 2562)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ : แผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20 มีนาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มีนาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มีนาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลางครั้งที่ 1) (20 มีนาคม 2562)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลางครั้งที่ 1) (20 มีนาคม 2562)

รายละเอียด