• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิกรม คัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิกรม คัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายวิกรม คัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายวิกรม คัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทอดพระเนตรสระน้ำพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทอดพระเนตรสระน้ำพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กปร. จัดบรรยายสรุปให้แก่คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่ง รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. จัดบรรยายสรุปให้แก่คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่ง รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมอบรมนักบริหารระดับสูง สำนักงาน กปร. รุ่นที่ 8 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกป่า ปลูกแฝก สร้างฝาย ปล่อยปลา" เพื่อร่วมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธาน
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมอบรมนักบริหารระดับสูง สำนักงาน กปร. รุ่นที่ 8 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกป่า ปลูกแฝก สร้างฝาย ปล่อยปลา" เพื่อร่วมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธาน

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กปร. เป็นประธาน นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นที่ปรึกษา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กปร. เป็นประธาน นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นที่ปรึกษา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ

รายละเอียด
องคมนตรี สนองพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ พื้นที่จ.สระบุรี-อยุธยา
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี สนองพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ พื้นที่จ.สระบุรี-อยุธยา

รายละเอียด
ภาพข่าว...พิธีเปิดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่ 9 (RDPB Camp Extra)  (ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 23/05/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว...พิธีเปิดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่ 9 (RDPB Camp Extra) (ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 23/05/2562)

รายละเอียด
องคมนตรี ติดตามการพัฒนาแหล่งนำ้โครงการพระราชดำริ จ. สระแก้ว (ไทยโพสต์ วันที่ 23/05/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี ติดตามการพัฒนาแหล่งนำ้โครงการพระราชดำริ จ. สระแก้ว (ไทยโพสต์ วันที่ 23/05/2562)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ราคากลาง : การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 10,000 เล่ม (17 พฤษภาคม 2562)
ประกาศราคากลาง

ราคากลาง : การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 10,000 เล่ม (17 พฤษภาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลางครั้งที่ 2) โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10,000 เล่ม (17 พฤษภาคม 2562)
แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลางครั้งที่ 2) โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10,000 เล่ม (17 พฤษภาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 พฤษภาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 พฤษภาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) (16 พฤษภาคม 2562)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) (16 พฤษภาคม 2562)

รายละเอียด