สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 798 โครงการ 1,206 โครงการ 1,838 โครงการ 940 โครงการ 28 โครงการ โครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริล่าสุด

โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านผัง ๑๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
โครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ ๑ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านหินลับ หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านชายท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันเจริญพร้อมก่อสร้างถังพักน้ำ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร