• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการที่สำคัญ

โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ห้วยใหญ่วังแขม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 813 โครงการ 1,191 โครงการ 1,800 โครงการ 912 โครงการ 25 โครงการ โครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริล่าสุด

โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ห้วยใหญ่วังแขม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท
โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร บริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน