สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 808 โครงการ 1,224 โครงการ 1,861 โครงการ 954 โครงการ 30 โครงการ โครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริล่าสุด

โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบูเกะปาลัส หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) บ้านยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
โครงการจัดหาถังเก็บน้ำพร้อมระบบน้ำสะอาด สนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างฯ และกิจกรรมชุดดูแลเรือนรับรองที่ประทับ) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา
โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล บ้านฉลุงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล
โครงการปรับปรุงฝายคลองบางสร้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านต้นหาร หมู่ที่ ๗ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่