โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ

ทั้งหมด >>
  • โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยบริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์
  • โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลางตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือใต้อื่นๆรวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 805 โครงการ 1,178 โครงการ1,770 โครงการ908 โครงการ24 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
  • วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (เวลา 12.45 น.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามิยะห์ จังหวัดนราธิวาส
  • วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 (เวลา 15.40 น.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรในสภาวะวิกฤติตามพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>

ข้อมูลแนะนำ

ทั้งหมด >>
  • พิธีเปิดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ภาคกลาง)

  • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ภาคกลาง)

  • ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบ ตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร) อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ในวันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  • ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)