เข้าสู่เว็บไซต์ www.rdpb.go.th  


คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. 47 ศูนย์ จำแนกตามภูมิภาค

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับระบบ Android ที่ Play Store(Google Play) และระบบ iOS ที่ App Store เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา พร้อมแผนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นข่าวสารวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (RDPB Book) สำหรับระบบแอนดรอยด์(Android) และระบบไอโอเอส(ios) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้ข่าวสารวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยบุคคลที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๘ - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2005 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved. http://www.rdpb.go.th
โครงการพระราชดำริ : เศรษฐกิจพอเพียง
  Promote By Net Design