โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ

ทั้งหมด >>
  • โครงการระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ และหมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
  • โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว
  • โครงการการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลางตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือใต้อื่นๆรวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 805 โครงการ 1,178 โครงการ1,770 โครงการ908 โครงการ24 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>

ข้อมูลแนะนำ

ทั้งหมด >>
  • โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

  • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ตำบลชีน้ำร้าย และตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  • เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท