เข้าสู่เว็บไซต์ www.rdpb.go.th  


โปสเตอร์จัดงานเฉลิมพระเกียรติ "ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน"

ใบสมัคร เข้าร่วมการประกวดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” ในโครงการ “ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ของสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๖ ศูนย์

การประกวดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”

โครงการ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. 47 ศูนย์ จำแนกตามภูมิภาค

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๘ - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2005 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved. http://www.rdpb.go.th
โครงการพระราชดำริ : เศรษฐกิจพอเพียง
  Promote By Net Design