เข้าสู่เว็บไซต์ www.rdpb.go.th  


โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ RDPB Camp ๕

ใบสมัคร (RDPB Camp 5-01)

ใบสมัคร (RDPB Camp 5-03)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๕

ประกาศ : รายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ของสำนักงาน กปร.

รายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗

การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง สำนักงาน กปร.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ระดับปฏิบัติการ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. 47 ศูนย์ จำแนกตามภูมิภาค

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๘ - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2005 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved. http://www.rdpb.go.th
โครงการพระราชดำริ : เศรษฐกิจพอเพียง
  Promote By Net Design