ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

              พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๓ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  ความโดยสรุปว่า ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของห้วยตะเพิน ในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ห้วยพุตะเคียน ห้วยแม่ระวัง และลำห้วยสาขาห้วยแม่ตะกึง ห้วยตะกวด ห้วยกระพร้อย และห้วยป่าไร่ เป็นต้น เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มีน้ำทำการเพาะปลูก และอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

 

ผลการดำเนินงาน

            กรมชลประทานดำเนินการในกิจกรรมเตรียมงานเบื้องต้น ประกอบด้วย งานปรับพื้นที่ งานรั้วลวดหนาม อาคารห้องประชุม บ้านพักข้าราชการระดับ ๑ – ๒ จำนวน ๑ หลัง เสาธง อาคารห้องน้ำ – ห้องสุขา ป้อมยาม ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ปัจจุบันผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๙๕ จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

             หลังจากนั้น กรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างโครงการต่อไปจนแล้วเสร็จตามแผนในปี ๒๕๖๕ โดยมีลักษณะโครงการเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ ๔.๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ ๑๕ กิโลเมตร

งานอาคารห้องประชุม 
ขนาด ๔๓๓  ตารางเมตร  จำนวน ๑ แห่ง

งานบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ 
ขนาด ๑๔๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง

งานอาคารห้องน้ำ - ห้องสุขา 
ขนาด ๒๔  ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง

งานหอถังแชมเปญ  ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน ๑ แห่ง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

              เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ให้แก่ราษฎรหมู่ที่ ๒ บ้านหินตั้ง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่