สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การนี้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การนี้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในประเด็นความร่วมมือการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในประเด็นความร่วมมือการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ และคณะที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ และคณะที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ

รายละเอียด
องคมนตรี เชิญุุถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฎิบัติหน้าที่ ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน จ.น่าน
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี เชิญุุถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฎิบัติหน้าที่ ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน จ.น่าน

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.45 น. คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.45 น. คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

รายละเอียด
เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฎิบัติงาน เสื้อกันหนาวแก่เด็ก พื้นที่พัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ.น่าน (สยามรัฐ 19-01-2564)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฎิบัติงาน เสื้อกันหนาวแก่เด็ก พื้นที่พัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ.น่าน (สยามรัฐ 19-01-2564)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทางสื่อโทรทัศน์ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(22 มกราคม 2564)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทางสื่อโทรทัศน์ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(22 มกราคม 2564)

รายละเอียด
ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(22 มกราคม 2564)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(22 มกราคม 2564)

รายละเอียด
ประกาศ : โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สารคดีเชิงข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ประจำปีงบประมาณ 2564 (22 มกราคม 2564)
ประกาศราคากลาง

ประกาศ : โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สารคดีเชิงข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ประจำปีงบประมาณ 2564 (22 มกราคม 2564)

รายละเอียด
ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางครั้งที่ 1 (20 มกราคม 2564)
แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางครั้งที่ 1 (20 มกราคม 2564)

รายละเอียด