สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต อดีตเหรัญญิกและกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ กปร
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต อดีตเหรัญญิกและกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ กปร

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และอำเภอท่าม่วง จังหวัดสระบุรี
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และอำเภอท่าม่วง จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด
เยาวชนปลื้มปีติ ได้เรียนรู้งานในโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (ไทยโพสต์ 16-08-62)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เยาวชนปลื้มปีติ ได้เรียนรู้งานในโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (ไทยโพสต์ 16-08-62)

รายละเอียด
พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่8 (ไทยโพสต์ 16-08-62)
ข่าวและบทความจากสื่อ

พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่8 (ไทยโพสต์ 16-08-62)

รายละเอียด
องคมนตรี "เปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา (สยามรัฐ 15-08-62)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี "เปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา (สยามรัฐ 15-08-62)

รายละเอียด
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ ช่องทางนาป่าแปก บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ ช่องทางนาป่าแปก บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮฐ 4362 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 สิงหาคม 2562)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮฐ 4362 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 สิงหาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์คู่มือตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์คู่มือตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (22 สิงหาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 สิงหาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสียและปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 สิงหาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสียและปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 สิงหาคม 2562)

รายละเอียด