สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั้นคง มั่งคั่งยั่งยืน" ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั้นคง มั่งคั่งยั่งยืน" ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์ กข 79 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์ กข 79 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.55 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.55 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับผู้แทนจาก กองทัพภาคที่ 3 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแขวงทางหลวงชนบทสตูล เป็นต้น
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับผู้แทนจาก กองทัพภาคที่ 3 กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแขวงทางหลวงชนบทสตูล เป็นต้น

รายละเอียด
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3-4 ส.ค. 2563 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และในฐานะคณะกรรมการตัดสินการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ที่สำนักงาน กปร. จัดขึ้น
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3-4 ส.ค. 2563 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และในฐานะคณะกรรมการตัดสินการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ที่สำนักงาน กปร. จัดขึ้น

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
องคมนตรี ลงพื้นที่ บ้านปางขอน ติดตามแก้ปัญหา ให้ราษฎรอยู่ดีมีสุข (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี ลงพื้นที่ บ้านปางขอน ติดตามแก้ปัญหา ให้ราษฎรอยู่ดีมีสุข (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์)

รายละเอียด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯจ. เพชรบุรี ขยายผลนวัตกรรมรับเกษตรยุคใหม่หลังวิกฤติโควิด-19 (แนวหน้า 01/08/2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯจ. เพชรบุรี ขยายผลนวัตกรรมรับเกษตรยุคใหม่หลังวิกฤติโควิด-19 (แนวหน้า 01/08/2563)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (7 สิงหาคม 2563)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 สิงหาคม 2563)

รายละเอียด
สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (4 กรกฎาคม 2563)
สรุปผลการจัดจ้าง

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (4 กรกฎาคม 2563)

รายละเอียด
สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือน กรกฎาคม  2563 (4 สิงหาคม 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (4 สิงหาคม 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z6 PostScript โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 สิงหาคม 2563)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z6 PostScript โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 สิงหาคม 2563)

รายละเอียด