สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

รายละเอียด
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

รายละเอียด
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

รายละเอียด
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมศูนย์สาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมศูนย์สาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564

รายละเอียด
 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงาน กปร. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กปร. ครบรอบ 40 ปี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยอดีตเลขาธิการ กปร. และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมพิธี
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงาน กปร. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กปร. ครบรอบ 40 ปี โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยอดีตเลขาธิการ กปร. และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมพิธี

รายละเอียด
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2564
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด
โครงการนำร่องการฝึกอบรมการนำเสนอและการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารระดับต้นและกลางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสำนักงาน กปร.ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวกิจกรรม

โครงการนำร่องการฝึกอบรมการนำเสนอและการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารระดับต้นและกลางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสำนักงาน กปร.ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณและเสียง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 กันยายน 2564)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 กันยายน 2564)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการผ่านการสแกนใบหน้ารับรองการวัดอุณหภูมิพร้อมติดตั้งจำนวน 7 เครื่อง  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 กันยายน 2564)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติราชการผ่านการสแกนใบหน้ารับรองการวัดอุณหภูมิพร้อมติดตั้งจำนวน 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 กันยายน 2564)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2565)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2565)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2565)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2565)

รายละเอียด