สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
วันที่ 23 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม เพื่อทรงติดตามงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม เพื่อทรงติดตามงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงาน

รายละเอียด
วันที่ 11 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. ผู้แทนกองทัพบก และทหารพันธุ์ดี เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผ่านระบบออนไลน์
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. ผู้แทนกองทัพบก และทหารพันธุ์ดี เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนปิยชาติ พัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนปิยชาติ พัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

องคมนตรี ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ปัตตานี-ยะลา (เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ปัตตานี-ยะลา (เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ)

รายละเอียด
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่มิติการพัฒนาอาชีพ นำร่องภาคละ 1 แห่ง (สยามรัฐ 09-04-2564)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่มิติการพัฒนาอาชีพ นำร่องภาคละ 1 แห่ง (สยามรัฐ 09-04-2564)

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 323 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 323 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง

รายละเอียด
สนองพระราชดำริ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง จังหวัดสกลนคร….. แก้น้ำท่วมลดแล้งอย่างยั่งยืน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์คมชัดลึก)
ข่าวและบทความจากสื่อ

สนองพระราชดำริ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง จังหวัดสกลนคร….. แก้น้ำท่วมลดแล้งอย่างยั่งยืน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์คมชัดลึก)

รายละเอียด
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด
สนองพระราชดำริโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง จังหวัดสกลนคร แก้น้ำท่วม ลดแล้งอย่างยั่งยืน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์พิมพ์ไทย)
ข่าวและบทความจากสื่อ

สนองพระราชดำริโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง จังหวัดสกลนคร แก้น้ำท่วม ลดแล้งอย่างยั่งยืน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์พิมพ์ไทย)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน กปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนมีนาคม 2564 ( 20 เมษายน 2564)
สรุปผลการจัดจ้าง

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนมีนาคม 2564 ( 20 เมษายน 2564)

รายละเอียด
สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนมีนาคม 2564 ( 20 เมษายน 2564)
สรุปผลการจัดซื้อ

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนมีนาคม 2564 ( 20 เมษายน 2564)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด