สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร "พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย"
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร "พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย"

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสิริราษฎร์ หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสิริราษฎร์ หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตำบลควน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตำบลควน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยโพสต์)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยโพสต์)

รายละเอียด
ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป (นิยสารลิปส์ เดือนพฤษภาคม)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป (นิยสารลิปส์ เดือนพฤษภาคม)

รายละเอียด
เขาหินซ้อนฯ สนับสนุนสร้างแหล่งอาหารข้างบ้าน โครงการ กล้า อิ่ม สุข แจกฟรีเมล็ดพันธุ์พืชผักแก่ประชาชน (แนวหน้า 19-05-2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เขาหินซ้อนฯ สนับสนุนสร้างแหล่งอาหารข้างบ้าน โครงการ กล้า อิ่ม สุข แจกฟรีเมล็ดพันธุ์พืชผักแก่ประชาชน (แนวหน้า 19-05-2563)

รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำล้องปู โครงการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วยราษฎร ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ (แนวหน้า 22-05-2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อ่างเก็บน้ำล้องปู โครงการเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วยราษฎร ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ (แนวหน้า 22-05-2563)

รายละเอียด
ศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรีช่วยประชาชนมีกินแบบยั่งยืนช่วงวิกฤติโควิด-19 (แนวหน้า 20-05-2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรีช่วยประชาชนมีกินแบบยั่งยืนช่วงวิกฤติโควิด-19 (แนวหน้า 20-05-2563)

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลสำเร็จสู่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 (แนวหน้า 16-05-2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลสำเร็จสู่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 (แนวหน้า 16-05-2563)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 (การเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิถุนายน 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 (การเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิถุนายน 2563)

รายละเอียด
สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (4 มิถุนายน 2563)
สรุปผลการจัดจ้าง

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (4 มิถุนายน 2563)

รายละเอียด
สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือน พฤษภาคม  2563 (4 มิถุนายน 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (4 มิถุนายน 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศห้อง ลปร., หน้าห้อง ลปร., หน้าห้อง รปร. ชั้น 3 และห้อง กปค. 1 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พฤษภาคม 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศห้อง ลปร., หน้าห้อง ลปร., หน้าห้อง รปร. ชั้น 3 และห้อง กปค. 1 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พฤษภาคม 2563)

รายละเอียด