สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายละเอียด
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่จัดนิทรรศการ ณ ลานอาคารแปดเหลี่ยม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่จัดนิทรรศการ ณ ลานอาคารแปดเหลี่ยม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะผู้บริหารสำนักงาน กปร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะผู้บริหารสำนักงาน กปร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
ยึดแนวทางทฤษฎีใหม่ ดำรงชีพอยู่ในภาวะวิกฤติ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เดลินิวส์)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ยึดแนวทางทฤษฎีใหม่ ดำรงชีพอยู่ในภาวะวิกฤติ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เดลินิวส์)

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารสำนักงาน กปร. นำโดยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะผู้บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ในการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร.และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปีงบประมาณ 2564-2567 ณ ห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารสำนักงาน กปร. นำโดยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะผู้บริหารจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศ.ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ในการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร.และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปีงบประมาณ 2564-2567 ณ ห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับผู้แทนจาก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมอนามัย และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับผู้แทนจาก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมอนามัย และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

รายละเอียด
เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ที่พื้นที่ปัตตานี ติดตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลฯ  (สยามรัฐ 14-10-2563)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ที่พื้นที่ปัตตานี ติดตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลฯ (สยามรัฐ 14-10-2563)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563  ถึงเดือนกันยายน 2563) (22 ตุลาคม 2563)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) (22 ตุลาคม 2563)

รายละเอียด
สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 7 ตุลาคม 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 7 ตุลาคม 2563)

รายละเอียด
สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 7 ตุลาคม 2563)
สรุปผลการจัดจ้าง

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 7 ตุลาคม 2563)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์  HP DesignJet Z6  PostScript โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ตุลาคม 2563)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP DesignJet Z6 PostScript โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ตุลาคม 2563)

รายละเอียด