สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “ของดีเมืองนรา” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน และนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “ของดีเมืองนรา” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน และนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมบัว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน และนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมบัว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน และนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
    วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

   วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายหทัย วสุนันต์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายหทัย วสุนันต์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์ โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร.  พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงาน กปร. เข้าร่วมพิธี
ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์ โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงาน กปร. เข้าร่วมพิธี

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานมอบโล่และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานมอบโล่และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 9.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 9.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางพิชญดา  หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เราทำความดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม”  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร.
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางพิชญดา หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เราทำความดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร.

รายละเอียด
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้าเสาธง อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้าเสาธง อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

รายละเอียด
4 ทศวรรษ กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สยามรัฐ 23-09-2565)
ข่าวและบทความจากสื่อ

4 ทศวรรษ กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สยามรัฐ 23-09-2565)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 ตุลาคม 2565)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 3 ตุลาคม 2565)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet M551 และ M552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 30 กันยายน 2565 )
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet M551 และ M552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 30 กันยายน 2565 )

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ๋าเชื้อดับกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 30 กันยายน 2565 )
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ๋าเชื้อดับกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 30 กันยายน 2565 )

รายละเอียด
ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1 (ห้องกระจก) ที่ต่อเพิ่มเติมภายในอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 กันยายน 2565)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1 (ห้องกระจก) ที่ต่อเพิ่มเติมภายในอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 กันยายน 2565)

รายละเอียด