สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

สรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

สรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารสำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารสำนักงาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานต่าง ๆ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานต่าง ๆ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ บ้านแม่คอง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ บ้านแม่คอง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หมู่ที่ 8 บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หมู่ที่ 8 บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ริมฝั่งอ่าวคุ้งกระเบน (ไทยรัฐ 24-06-2565)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ริมฝั่งอ่าวคุ้งกระเบน (ไทยรัฐ 24-06-2565)

รายละเอียด
ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังมีน้ำสมบูรณ์ทุเรียน ผลผลิตทุเรียน ไม้ผล เงาะ มังคุด เพิ่มขึ้น (สยามรัฐ 23-06-2565)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังมีน้ำสมบูรณ์ทุเรียน ผลผลิตทุเรียน ไม้ผล เงาะ มังคุด เพิ่มขึ้น (สยามรัฐ 23-06-2565)

รายละเอียด
ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังมีน้ำสมบูรณ์ทุเรียน 800 ต้น ให้ผล 85 ตัน ขายกำไร 7.5 ล้านบาท (ไทยโพสต์ 22-06-2565)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลังมีน้ำสมบูรณ์ทุเรียน 800 ต้น ให้ผล 85 ตัน ขายกำไร 7.5 ล้านบาท (ไทยโพสต์ 22-06-2565)

รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูฯ ต.บางสัก อ.กันตัง  จ.ตรังปัจจัยพื้นฐานชุมชนนวัตวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ไทยโพสต์ 21-06-2565)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูฯ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรังปัจจัยพื้นฐานชุมชนนวัตวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ไทยโพสต์ 21-06-2565)

รายละเอียด
ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ริมฝั่งอ่าวคุ้งกระเบน (สยามรัฐ 20-06-2565)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ริมฝั่งอ่าวคุ้งกระเบน (สยามรัฐ 20-06-2565)

รายละเอียด
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมนานาชาติ “Thailand Next Move : Infrastructure, Industry and Innovation in Economic and Environmental Challenges” รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนสำนักงาน กปร.
ข่าวกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมนานาชาติ “Thailand Next Move : Infrastructure, Industry and Innovation in Economic and Environmental Challenges” รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้แทนสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet M552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27 มิถุนายน 2565 )
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet M552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 27 มิถุนายน 2565 )

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องหมึกพิมพ์  HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิถุนายน 2565)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องหมึกพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิถุนายน 2565)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด เลขทะเบียน 5กศ 8504 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 23 มิถุนายน 2565 )
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด เลขทะเบียน 5กศ 8504 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 23 มิถุนายน 2565 )

รายละเอียด
ประกาศ :ประกวดราคาจ้างจัดการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 22 มิถุนายน 2565 )
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศ :ประกวดราคาจ้างจัดการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 22 มิถุนายน 2565 )

รายละเอียด