สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำสำนักงาน

     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า สำนักงานเลขานุการ กปร.ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในเวลาต่อมา แต่ยังสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     ต่อมาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรี โดยนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้สำนักงาน กปร. แยกออกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร.  (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

รายงานผลการอนุมัติโครงการ

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ระเบียบ กฎหมาย คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตุถประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตุถประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร.

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร.

แผนผังกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

แผนผังกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

ประกาศ::กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๑

ประกาศ::กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๑

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

  • โทร. 0-2447-8500-6
  • โทรสาร : 0-2447-8562
  • อีเมล์ : webmaster@rdpb.go.th