สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำสำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า สำนักงานเลขานุการ กปร.ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในเวลาต่อมา แต่ยังสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรี โดยนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้สำนักงาน กปร. แยกออกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

รายงานผลการอนุมัติโครงการ

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ระเบียบ กฎหมาย คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2558

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2558

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โทร. 0-2447-8501-6
โทรสาร : 0-2447-8562
อีเมล์สำหรับติดต่อรับ-ส่งหนังสือราชการ :    saraban@rdpb.go.th
สำหรับติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@rdpb.go.th