สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คณะกรรมการ กปร.

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

 

นายเศรษฐา  ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี
ประธาน กปร.

นายจรัลธาดา กรรณสูต
องคมนตรี
ที่ปรึกษา กปร.

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๓๔ ,
(
ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

       เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศมากยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เรียกโดยย่อว่า "กปร." ประกอบด้วย

๑) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
๒) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๓) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
๔) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
๕) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๗) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๘) ราชเลขาธิการ กรรมการ
๙) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๑๒) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ
๑๓) ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
๑๔) รองราชเลขาธิการที่ราชเลขาธิการมอบหมาย กรรมการ
๑๕) เลขาธิการ กปร. กรรมการและเลขานุการ
๑๖) รองเลขาธิการ กปร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗) ที่ประสานงานด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

และให้มีองคมนตรีหนึ่งคนเป็นที่ปรึกษาของ กปร.

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามผล และประสานการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(๒) พิจารณาแลกำหนดโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการและการเงินจากภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสั่งจ่ายเงินที่ได้มาจากการช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(๓) พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรมใด ๆ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงบประมาณรายจ่ายในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามความจำเป็น
(๔) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกันโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริได้ทุกกรณี
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามความเหมาะสม
(๖) หนังสือขอให้เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมาช่วยราชการหรือี้แจงหรือส่งข้อมูลหรือสถิติใด ๆ ได้
(๗) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในกรณีที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งด่วนหรือพิเศษซึ่งต้องดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริโดยเร็ว
ให้ประธานกรรมการ ใช้อำนาจแทน กปร. ได้ แต่ต้องแจ้งให้ กปร. ทราบหรือประธานกรรมการ กปร. โดยความเห็นชอบของ กปร. จะมอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้แก่กรรมการคนใดคนหนึ่งใช้อำนาจหน้าที่แทน กปร. ได้ตามความเหมาะสม