สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนักงาน กปร.

ผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.)

 

นายลลิต ถนอมสิงห์
เลขาธิการ กปร.
lalit.t@rdpb.go.th

 

นายปวัตร์  นวะมะรัตน
รองเลขาธิการ กปร.
pawat.n@rdpb.go.th 

นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง
รองเลขาธิการ กปร.
usanee.t@rdpb.go.th 

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
รองเลขาธิการ กปร.
somsak.p@rdpb.go.th 

นางสุพร ตรีนรินทร์
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ
suporn.t@rdpb.go.th

นางพิชญดา หัศภาค
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
pichayada.h@rdpb.go.th

 

นาย หทัย วสุนันต์
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ
hatai.v@rdpb.go.th