สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนักงาน กปร.

ผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)

 

 

นายปวัตร์ นวะมะรัตน
เลขาธิการ กปร.
pawat.n@rdpb.go.th

 

นางสุพร ตรีนรินทร์
รองเลขาธิการ กปร.
suporn.t@rdpb.go.th

นางพิชญดา หัศภาค
รองเลขาธิการ กปร.
pichayada.h@rdpb.go.th

นายหทัย วสุนันต์
รองเลขาธิการ กปร.
hatai.v@rdpb.go.th

( ว่าง )
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ

( ว่าง )
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา


( ว่าง )
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ