ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ระบบสารสนเทศ สำนักงาน กปร.

สามารถดาวน์โหลด "คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลสำคัญของสำนักงาน กปร. (แบบย่อ)"

 

vระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้

http://projects.rdpb.go.th

คำอธิบาย : ข้อมูลโครงการอันเนื่องฯ และศูนย์เรียนรู้ต่างๆ พร้อมพิกัดแสดงสถานที่
คู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้

 

vระบบประมวลพระราชดำริ โครงการอันเนื่องฯ และแนวคิดทฤษฎี

http://km.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ข้อมูลพระราชดำริ โครงการอันเนื่องฯ และแนวคิดทฤษฎี

 

vระบบติดตามความก้าวหน้าฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา

http://petition.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ข้อมูลฎีกาที่สำนักงาน กปร. ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข

 

vระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

http://rdpl.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ระบบห้องสมุดหนังสือ วารสาร เล่มและอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งาน ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

vระบบล้านภาพ ล้านถ้อยคำ ล้านเรื่องราว

http://ourking.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ระบบนำเสนอภาพ วีดีทัศน์ เสียง เกี่ยวกับพระราชกรณ๊ยกิจ และโครงการ โดยประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอ

 

vระบบโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

http://thvn.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ระบบเผยแพร่เกี่ยวกับหญ้าแฝก

 

vระบบ Pacific Rim Vetiver Network

http://prvn.rdpb.go.th/

คำอธิบาย : ระบบเผยแพร่และข้อมูลหญ้าแฝกภาษาอังกฤษ

 

vระบบงบประมาณและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

http://eproject.rdpb.go.th

คำอธิบาย : ข้อมูลงบประมาณงบกลาง กปร. และติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เข้ามารายงานผลรายไตรมาส
คู่มือการใช้งานระบบงบประมาณและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

vระบบติดตามการใช้ประโยชน์

https://centerdata.rdpb.go.th/benefit

คำอธิบาย : ระบบการการติดตามการใช้ประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัญหาอุปสรรค ผู้รับผิดชอบโครงการ
คู่มือการใช้งานระบบติดตามการใช้ประโยชน์