ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแรก

สำนักงาน กปร.

ประวัติความเป็นมาของ กปร.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เครื่องหมายราชการ

คณะกรรมการ

ผู้บริหาร

โครงสร้างสำนักงาน กปร.

การปฏิบัติงานโครงการ

ระบบสารสนเทศ สำนักงาน กปร.

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สนง. กปร.

ร้องเรียนทุจริต

ติดต่อเรา

กษัตริย์นักพัฒนา

หลักการทรงงาน

แนวคิดและทฤษฎี

ประมวลผลพระราชดำรัส

ขั้นตอนการทรงงาน

พระราชนิพนธ์

ส.ค.ส. พระราชทาน

ลงนามถวายพระพร

เศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

การขยายผล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประกวดผลงานตามปรัชญา

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 44 แห่ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑๐ ทศมราชาพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

ที่มาของโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลักษณะของโครงการ

ประเภทของโครงการด้านต่างๆ

แนะนำโครงการ

รายงานผลการอนุมัติโครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความเป็นมาเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาฯ

แนวทางและวัตถุประสงค์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

การบริหารและดำเนินงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

พื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และศูนย์สาขา 111 ศูนย์

ฐานข้อมูลการศึกษาทดลองและวิจัยของศูนย์

สถิติการอบรมและเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

แนวคิดทฤษฎี

ประชาสัมพันธ์

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สารคดี/วิดิทัศน์

สารคดีเสียง (สื่อวิทยุ)