สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี 2495-2565 (มีจำนวน 5,151 โครงการ /กิจกรรม ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ภาค

จำนวนโครงการ / กิจกรรม

กลาง

855 โครงการ / กิจกรรม

ตะวันออกเฉียงเหนือ

1,295 โครงการ / กิจกรรม

เหนือ

1,960 โครงการ / กิจกรรม

ใต้

994 โครงการ / กิจกรรม

ไม่ระบุภาค

47 โครงการ / กิจกรรม

รวม

5,151 โครงการ / กิจกรรม

 

ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทของการโครงการได้ ๘ ประเภท คือ

ประเภทโครงการ

จำนวนโครงการ / กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

3,581 โครงการ / กิจกรรม

2. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

143 โครงการ / กิจกรรม

3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

231 โครงการ / กิจกรรม

4. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ

358 โครงการ / กิจกรรม

5. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

67 โครงการ / กิจกรรม

6. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

87 โครงการ / กิจกรรม

7. สวัสดิการสังคม/การศึกษา

401 โครงการ / กิจกรรม

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ

283 โครงการ / กิจกรรม

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางโครงการมีกิจกรรมเดียว ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียว บางโครงการมีหลายกิจกรรมและดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับของโครงการจึงเป็น โครงการ / กิจกรรม