ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาคใต้

-  โครงการก่อสร้างทางและสะพานคอนกรีตอัดแรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่านหญิง หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

 

-  โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

-  โครงการจัดหาน้ำให้แก่วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโสร่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

-  โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหลวงจันทร์ หมู่ที่ ๒ บ้านควนลังงา หมู่ที่ ๔ บ้านตกวัด หมู่ที่ ๕ และบ้านลำอาน หมู่ที่ ๖ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

-  โครงการท่อระบายน้ำวังพลายบัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านลำดินเหนียว หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

-  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

-  โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าและจัดหารถฟาร์มแทรกเตอร์) อำเภอสายบุรี อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

-  โครงการจัดหาน้ำและระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโสร่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 

    

   

- โครงการระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาน้ำตกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาเอียดและบ้านกาบู หมู่ที่ ๕ บ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ ๗ และบ้านหาดทราย  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

-  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสันติ ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านสันติ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านวังศิลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านวังศิลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองเจาะบือราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปูโล๊ะสะนีแย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-  โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านมยุราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมยุรา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-  โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปะเด็งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปะเด็ง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านกระป๋องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านดินเสมอ บ้านดินเสมอ หมู่ที่ ๕ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-  โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านเยาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเยาะ–บ้านสันติ ๒ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-  โครงการฝายคลองบุตรหลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หมู่ที่ ๓ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-  โครงการระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหินลูกช้าง บ้านคชศิลา และบ้านคลองพี หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๙ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

-  โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ตามพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร บ้านเยาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

-  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตาเอียด บ้านเขาน้ำตก บ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

   

   

  

-  โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมฝายทดน้ำบ้านไอร์บาลออันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านไอร์บาลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการพัฒนาบ้านสันติสุข ๑, ๒ นิคมสร้างตนเองศรีสาคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หมู่ที่ ๑ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ ๘ (บ้านอัยจาดา) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ ๘ (บ้านธนูศิลป์) หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการท่อระบายน้ำบ้านโคกมาแจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านโคกมาแจ หมู่ที่ ๖ ตำบลลูโบ๊ะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง (เกาะโล๊ะโหนด) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านบาวง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสะตออันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านโคกสะตอ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านลูโบ๊ะปาเระ หมู่ที่ ๗ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการฝายทดน้ำบ้านต้นตาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านต้นตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการฝายทดน้ำบ้านกูจิงรือปะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านกูจิงรือปะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกรบ้านบาโงตือบูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านบาโงตือบู หมู่ที่ ๒ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ ๗ บ้านฮูแตมาแจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ ๗ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนธัญธารวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านควน หมู่ที่ ๖ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านบราแงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาดา หมู่ที่ ๓ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการฝายคลองน้ำใส ๒ บ้านตะบิงรูโต๊ะ หมู่ที่ ๘  ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านตะเหลียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านศรีพงัน หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

-  โครงการระบบส่งน้ำบ้านปลักปลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๕ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส