สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานผลการอนุมัติโครงการ

พบทั้งหมด 78 รายการ
อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

รายละเอียด
งวดที่ 1.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

รายละเอียด
งวดที่ 7.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

รายละเอียด
งวดที่ 6.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

รายละเอียด
งวดที่ 5.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

รายละเอียด
งวดที่ 4.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

รายละเอียด
งวดที่ 3.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

รายละเอียด
งวดที่ 2.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รายละเอียด
งวดที่ 1-66.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

รายละเอียด
งวดที่ 7.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

รายละเอียด
งวดที่ 6.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

รายละเอียด
งวดที่ 5.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

รายละเอียด
งวดที่ 4.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

รายละเอียด
งวดที่ 3.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

รายละเอียด
งวดที่ 2.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

รายละเอียด
งวดที่ 1.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

รายละเอียด
งวดที่ 6.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

รายละเอียด
งวดที่ 5.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

รายละเอียด
งวดที่ 4.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

รายละเอียด
งวดที่ 3.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

รายละเอียด
งวดที่ 2.pdf

<< < 1 2 3 4 > >>