สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานการประชุม/สัมมนา

พบทั้งหมด 6 รายการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1-3 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561) ณ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1-3 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561) ณ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด
รายงานป่าพรุโต๊ะแดง.pdf

การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

รายละเอียด
สุขสรรค์.pdf

การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

รายละเอียด
ทองทิพภา.pdf

การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

การสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

รายละเอียด
ธุรกิจพอเพียงเติมกำไรได้ยั่งยืน-9มีค54.pdf

รายงานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

รายงานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การทบทวนแนวทางปฏิบัติงานการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

รายละเอียด
รายงานสัมมนาภูเขางามปี52.pdf

รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553 - 2556

รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2553 - 2556

รายละเอียด
report2553_25145326.pdf

<< < 1 > >>