ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนปฏิบัติราชการ

พบทั้งหมด 23 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

รายละเอียด
3. ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน.pdf

แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2567 จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2567 จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

รายละเอียด
2. แผนปฏิบัตฺิราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

รายละเอียด
1. ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน.pdf

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2566 จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2566 จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม (รอบ 6 เดือน)

รายละเอียด
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร รอบ 6 เดือน.pdf

แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2566 จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2566 จำแนกตาม สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

รายละเอียด
แผนปฎิบัติราชการ 2566.pdf

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

รายละเอียด
KPR_inside2566_ebook.pdf

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายละเอียด
Binder1.pdf

แผนการปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ของสำนัก/กอง/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ของสำนัก/กอง/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
แผนการปฎิบัติงานปี 65.pdf

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดำเนินการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดำเนินการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

รายละเอียด
Aw แผนปฏิบัติราชการ กปร. - 5 ปี A4 (ไซกาว) new.pdf

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายละเอียด
ผลปฏิบัติการปี 64รอบ 6เดือน.pdf

รายงานสรุปการสำรวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับ กระบวนการพิจารณางบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานสรุปการสำรวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับ กระบวนการพิจารณางบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด
ความพึงพอใจ 2563.pdf

แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2564

รายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการรายปี-2564.pdf

ผลปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2563

ผลปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด
ผลปฏิบัติการ ปี 63-รวมเล่ม.pdf

ผลปฏิบัติการ สำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

ผลปฏิบัติการ สำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการกปร_ปี2563รอบ6เดือน.pdf

แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563

รายละเอียด
รวมเล่ม แผนปฎิบัติ63_this.pdf

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2562

รายละเอียด
รวมเล่ม ผล ปี 2562 _this.pdf

รายงานผลการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ปี 2562 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ปี 2562 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด
ActionPlan_62_6M.pdf

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียด
แผนปฏิบัติการ กปร_ปี 2562_Revise.pdf

ผลปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2561

ผลปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด
ผลปฏิบัติการ กปร_ปี 2561.pdf

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2561

รายละเอียด
ff9b7455-719a-4e42-beaf-d7c0d550b18f_แผน_61.pdf

<< < 1 2 > >>