สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการปฏิบัติการ สำนักงาน กปร. ของสำนัก/กอง/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565