สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ต้นทุนต่อหน่วย

พบทั้งหมด 28 รายการ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด
แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 64.pdf

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ผลการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ผลการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด
ต้นทุนผลผลิต.pdf

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด
แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 63.pdf

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรมโดยสรุป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรมโดยสรุป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด
รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรมโดยสรุป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรมโดยสรุป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด
รายงานผลการคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต 61.pdf

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียด
455f52dc-f607-4594-b839-d65e28e6daec_4.2 รายงานผลการเปรียบเทียบและผลการวิเคราะห์ ปี 60.pdf


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียด
afa73e8b-58a6-4a2a-8333-4ba160f99951_1.pdf

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2560

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี 2560

รายละเอียด
bf6b8cfb-939a-4c40-bdc1-f5a33bbfcfd8_1.รายงานวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมฯ 2559.pdf

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปี 2559

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปี 2559

รายละเอียด
7451b3e0-c167-4676-94df-d8b6bb40a805_Costdata.rar

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมโดยสรุปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมโดยสรุปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียด
วิเคราะห์ต้นทุน 2558.pdf

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี 2557

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี 2557

รายละเอียด
GCI_CostData.rar

คู่มือการใช้ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คู่มือการใช้ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียด
คู่มือการใช้งานระบบ GCI_2557.pdf

การวิเคระห์แนวโน้หน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 10 อันดับ ประจำปี 2556

การวิเคระห์แนวโน้หน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 10 อันดับ ประจำปี 2556

รายละเอียด
8.4 การวิเคราะห์แนวโน้มหน่วยงานที่มีต้นทุนสูงสุด 10 อันดับ ประจำปี 2556.pdf

รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2556

รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2556

รายละเอียด
8.3 รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสารธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2556.pdf

รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2555

รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2555

รายละเอียด
8.2รายงานสรุปต้นทุนงานบริการสารธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2555 (ตามขนาดของส่วนราชการ).pdf

หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่ กค 0423.2/ว 366 ลวันที่ 30 กันยายน 2558

หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่ กค 0423.2/ว 366 ลวันที่ 30 กันยายน 2558

รายละเอียด
8.1 หนังสือกรมบัญชีกลางด่านที่ กค 0423.2_ว 366 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558.pdf

แบบประเมินผลของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิต ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต ปี 2558

แบบประเมินผลของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิต ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนผลผลิต ปี 2558

รายละเอียด
7.แบบประเมินของผู้บริหารหรือคณะทำงานต้นทุนผลผลิต 2558.pdf

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี 2558

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี 2558

รายละเอียด
6.รายงานผลตามแผนเพิ่ม_2558_ลปร.เห็นชอบแล้ว.pdf

อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด
5.อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 2558_ลปร.อนุมัติแล้ว.pdf

<< < 1 2 > >>