ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจการจัดงานนิทรรศการ สำนักงาน กปร.

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว/ที่อยู่

ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการ

1. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดนิทรรศการ:
2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์:
3. การให้ข้อมูล / ตอบข้อซักถาม / การมีส่วนร่วม ในกิจกรรม:
4. ความพร้อมของสถานที่ในการจัดนิทรรศการ:
5. ระยะเวลาในการจัดงานเหมาะสม:
6. ความพึงพอใจโดยรวมในการจัดงานครั้งนี้:
7. ข้อเสนอแนะ: