สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 855 โครงการ 1,295 โครงการ 1,960 โครงการ 994 โครงการ 47 โครงการ โครงการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริล่าสุด

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้เขากระปุกตามแนวพระราชดำริ  (ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ) ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล บ้านพันวาล ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โครงการจัดหาน้ำให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ