ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่องเดิม

           พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่มีความสำคัญต่อวิถีชุมชนและระบบนิเวศโดยรวม รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ และโครงการต้นแบบ ในการดูแลรักษาป่าไม้

     

บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพยอม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๖๕๒ ไร่

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

           กรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการในพื้นที่ ๖๕๒ ไร่ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพยอม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง ตามแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาป่าชุมชน ให้เป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้ต่อไป โดยมีคณะทำงานพื้นที่ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

๑. กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชน

            ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ โดยปลูกป่าใช้สอย จำนวน ๑๐๐ ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูก จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ สะเดา สัก ไผ่รวก ไผ่ตง เสี้ยวป่า มะค่าโมง ประดู่ป่า หว้า และยางนา งานเพาะกล้าไม้ทั่วไปเพื่อปลูกในพื้นที่และแจกจ่ายแก่ราษฎร จำนวน ๕๐,๐๐๐ กล้าต่อปีได้แก่ ยางนา สัก เสี้ยวป่า มะขามป้อม หว้า มะค่าโมง พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดย ดำเนินการขุดสระน้ำ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ความจุ ๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำ สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ และก่อสร้างฝายถาวร จำนวน ๒ แห่ง ก่อสร้างฝายกึ่งถาวร จำนวน ๔ แห่ง ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน ๑๖ แห่งเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าในโครงการ งานสำรวจ ศึกษา รวบรวม ความหลากหลายทางชีวภาพของป่า จำนวน ๑ งาน โดยวางแปลงขนาด ๔๐ x ๔๐ เมตร จำนวน ๔ แปลง
 

ดำเนินการปลูกป่าใช้สอย จำนวน ๑๐๐ ไร่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ โดยดำเนินการขุดสระน้ำและก่อสร้างฝาย

 

๒. กิจกรรมป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

            ประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยตั้งกลุ่มอาสาสมัครรักษ์ป่าพระราชดำริ ตั้งจุดสกัดไฟป่า ให้ความรู้เรื่องไฟป่า วิธีการดับไฟ คุณค่าป่าไม้และสัตว์ป่า

๓. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

            จัดทำแปลงสาธิตพืชสมุนไพร จำนวน ๑ แปลงต่อ ๕ ไร่ และรวบรวมสมุนไพรจำนวน ๒๕ ชนิด ได้แก่ ตะขาบบิน รากสามสิบ พลู ว่านหางจระเข้ ชุมเห็ดเทศ เขยตาย ฟ้าทะลายโจร ดีปลี รางจืด ข่าเหลือง ตะไคร้ บุกป่า ฯลฯ จัดทำแปลงสาธิตไม้ ๓ อย่างได้ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๑ แปลงต่อ ๕ ไร่ พันธุ์ไม้ที่ปลูก เช่น ยางนา สัก เสี้ยวป่า มะขามป้อม หว้า ฯลฯ งานจัดทำฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ (ศาสตร์พระราชา) จำนวน ๑ งาน ได้แก่ การเลี้ยงชันโรง การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ดำภูพานงานจัดตั้งกลุ่มพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๑ งาน งานอบรมการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๖๐ คน (เยาวชน ๑ รุ่น ประชาชนทั่วไป ๒ รุ่น)

     

งานสำรวจ ศึกษา รวบรวม ความหลากหลายทางชีวภาพของป่า

ประโยชน์ที่ได้รับ

    ๑. สามารถแก้ไขปัญหา การบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ใกล้เคียง

   ๒. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ จากการสำรวจพบว่า เป็นภูเขาหินปูน เป็นป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ พรรณไม้ที่พบ เช่น มะกอกป่า แจง ไทร ขะเจ๊าะ พืชตระกูลหมากหมาก เฟิร์นตีนตุ๊กแก มะเกลือ มะค่าโมง กระชิด งิ้วป่า กร่าง ตะโก เสลา ชิงชัน พรรณสัตว์ที่พบ เช่น กระต่ายป่า ไก่ป่า เลียงผา ผีเสื้อ นกเค้าแมว นกแก๊ก เต่าเหลือง และงูจงอาง เป็นต้น

   ๓. สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

   ๔. เป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้ให้แก่พื้นที่อื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้

สามารถดาวน์โหลด Pdf.0 ที่นี่

 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการในพื้นที่ ๖๕๒ ไร่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพยอมอําเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดงตามแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้ต่อไป โดยมีคณะทำงานพื้นที่ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

๑. กิจกรรมอำนวยการ
๒. กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชน

๓. กิจกรรมป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

๔. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง รวมทั้งระบบนิเวศโดยรวม ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาป่าชุมชน บนพื้นที่รับประโยชน์ ๔๙,๓๖๓ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๗ บ้านหนองกลางดง หมู่ ๑ ห้วยขวาง หมู่ ๔ หนองหญ้าปล้อง หมู่ ๕ ลาดวิถี หมู่ ๖ บ้านเขาโป่ง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด หมู่ ๔ ต้นไทร และหมู่ ๑๐ หนองมะค่า ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้และระบบนิเวศให้แก่พื้นที่อื่นๆ

๒. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร ๗ หมู่บ้าน ๒ ตำบล ๒ อำเภอ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๒,๒๔๕ ครัวเรือน ๗,๑๒๖ คน จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในการเพิ่มรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ประโยชน์ทางสังคม ทำให้มีบริการสาธารณประโยชน์ ความรู้ในการประกอบอาชีพ และความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนเพิ่มมากขึ้น และประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น การใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ลดการเกิดไฟป่า ป้องกันอุทกภัย อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งสร้างเครือข่ายและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาให้ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ

 

 

สามารถดาวโหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี่