ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาคเหนือ

 - โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

    

 

- โครงการขุดลอกแก้มลิงดอนยาวพร้อมอาคารประกอบ บ้านกระทุ่มโทน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

    


 

  - โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยแหน ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕ และขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๔ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

โครงการเกษตรวิชญา (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

- โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงตอนบน บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพดตอนบน บ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อมลอง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

  

 

- โครงการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ราษฎรบ้านห้วยแม่แรม หมู่ที่ ๒ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

   

 


- โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านปิน  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

- โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเจริญเมือง   อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยมะแกง ตำบลป่าแดด  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

- โครงการก่อสร้างฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำ และฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 

 

 

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

- โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก