สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาคกลาง

- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
- โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๕  ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
- โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๔  ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๔  ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
- โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
- โครงการอ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๔  ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี