สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม​ 2566 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม​ 2566 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7 ณ ห้องลานนา บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7 ณ ห้องลานนา บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ จังหวัดนราธิวาส
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานศูนย์สาขาที่ 3 โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. His Royal Highness The Crown Prince Tupoutofa Ulukala มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรตองกา และ Her Royal Highness The Princess Angelika Latufuipeka Tuktaho เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร ตองกาประจำเครือรัฐออสเตรเลีย เสด็จฯ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. His Royal Highness The Crown Prince Tupoutofa Ulukala มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรตองกา และ Her Royal Highness The Princess Angelika Latufuipeka Tuktaho เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร ตองกาประจำเครือรัฐออสเตรเลีย เสด็จฯ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายละเอียด
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียด
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ 10
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ 10

รายละเอียด
พร้อมเต็มพิกัด งานหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ร่วมหาคำตอบหญ้ามหัศจรรย์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

พร้อมเต็มพิกัด งานหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ร่วมหาคำตอบหญ้ามหัศจรรย์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ)

รายละเอียด
ศึกษาดูงานหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ศึกษาดูงานหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

รายละเอียด
พร้อมเต็มพิกัด งาน หญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยโพสต์)
ข่าวและบทความจากสื่อ

พร้อมเต็มพิกัด งาน หญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยโพสต์)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : เช่าระบบควบคุมการประชุมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิะเฉพาะเจาะจง (23 พฤษภาคม 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : เช่าระบบควบคุมการประชุมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิะเฉพาะเจาะจง (23 พฤษภาคม 2566)

รายละเอียด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเชิงข่าว ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 เมษายน 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเชิงข่าว ชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 เมษายน 2566)

รายละเอียด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 เมษายน 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 เมษายน 2566)

รายละเอียด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (66059518297) จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำรางพืช บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พฤษภาคม 2566)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (66059518297) จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำรางพืช บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พฤษภาคม 2566)

รายละเอียด