สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แบบสอบถาม

เรื่องความสำเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้ "ศาสตร์พระราชา"

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว/ที่อยู่

ส่วนที่ 2: ความรู้ความเข้าใจในการอบรม

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด:
2. หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด:

ส่วนที่ 3: ประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการอบรม

1. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน:
2. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติตาม ทำให้ลดรายจ่าย/มีรายได้เพิ่มขึ้น:
3. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติตาม ทำให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น/มีคุณภาพมากขึ้น:
4. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติตาม ทำให้ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม:
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่/ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ:
6. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน:
7. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติตาม ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น:
8. ท่านได้รับประโยชน์หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับใด:
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: