ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ

ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษา (ภาพรวม 6 ศูนย์)

สรุปบัญชีหลักศูนย์ฯ

สรุปบัญชีหลักศูนย์ฯ

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

๑๓ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

๑๓ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
บัญชึหลักทางวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

บัญชึหลักทางวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

๘ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

๘ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
บัญชีหลักทางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

บัญชีหลักทางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

๑๖ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

๑๖ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
บัญชีหลักทางวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

บัญชีหลักทางวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

๒๐ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

๒๐ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
บัญชีหลักททางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

บัญชีหลักททางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

คู่มือผลสำเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือผลสำเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

๑๗ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

๑๗ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
บัญชีหลักทางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

บัญชีหลักทางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

รายละเอียด
ดาวน์โหลด