สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บัญชีหลักทางวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ผลงานที่โดดเด่นของศูนย์ฯ จำนวน ๑๖ ผลสำเร็จ
ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๖