สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บัญชึหลักทางวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ผลงานที่โดดเด่นของศูนย์ฯ จำนวน ๑๓ ผลสำเร็จ
ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๖