สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บัญชีหลักทางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ผลงานที่โดดเด่นของศูนย์ จำนวน ๑๗ ผลสำเร็จ
ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๖