สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

๑๗ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๕๗