สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ปี 2562 รอบ 6 เดือน