ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผังโครงสร้าง

ประกาศใช้ตามกฎกระทรวง ณ วันที่ 8 กันยายน 2558

ดาวน์โหลด ผังโครงสร้างสำนักงาน กปร.
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่
: 30 พฤษภาคม 2567