สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผังโครงสร้าง

ประกาศใช้ตามกฎกระทรวง ณ วันที่ 8 กันยายน 2558


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566