ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผู้บริหารสำนัก/กอง/ศูนย์

 

นายวัชระ หัศภาค
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
watchara.h@rdpb.go.th

นายธนฤทธิ์ รัชตะประกร
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
thanarit.r@rdpb.go.th

นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓
(ภาคเหนือ)
suthad.t@rdpb.go.th

นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
(ภาคใต้)
apisak.s@rdpb.go.th

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๕
(ภาคกลางและภาคตะวันตก)
somluck.b@rdpb.go.th

นางสาวสุธัญญา ลีแวง
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
suthanya.l@rdpb.go.th

นายดนัยณัฐ สืบสาย
ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
danainat.s@rdpb.go.th

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร
ผู้อำนวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์
parinyawat.w@rdpb.go.th

นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล
siriluck.t@rdpb.go.th

นางศศิพร ปาณิกบุตร
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
sasiporn.p@rdpb.go.th

นางอรอนันต์ วุฒิเสน
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
oranan.w@rdpb.go.th

นางสาวศีต์กร ตันกำแหง
ผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริหาร
และป้องกันการทุจริต
srikorn.t@rdpb.go.th

 
นายเอกชัย เพ็งสว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
akachai.p@rdpb.go.th

 

 : ข้อมูล ณ วันที่  22    พฤษภาคม    2566