ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สนง. กปร.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน สำนักงาน กปร.

ห้องสมุดชั้น 1 เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36
ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์. 0-2447-8500
โทรสาร. 0-2447-8562


คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

 

เว็บไซต์ www.rdpb.go.th (กระดานข่าว)

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น GCC 1111 ของรัฐบาล


พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

Download : พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 2540

Official Information Act

Download : Official Information Act

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

Download : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน

Download : สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน

ผังขั้นตอนการขอรับบริการ

Download : ผังขั้นตอนการขอรับบริการ

แบบฟอร์มการขอรับบริการ

Download : แบบฟอร์มการขอรับบริการ

ดรรชนีข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กปร. จัดเก็บตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Download : ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร

ช่องทางการขอรับบริการ

Download : ช่องทางการขอรับบริการ