สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แบบคำร้องการสนับสนุนและรายงานผลโครงการ

แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Download : แบบคำร้องขอสนับสนุนงบประมาณ
 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

Download : แบบรายงานรายไตรมาส.docx
Download แบบรายงานรายไตรมาส.pdf