ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อดีตเลขาธิการ กปร. สำนักงาน กปร.

อดีตเลขาธิการ กปร. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

 

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑)

นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๒)

นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๓)

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๔)

นายสมพล พันธุ์มณี
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๕)

 นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๖)

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๗)

  หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๘)

  นายดนุชา สินธวานนท์
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๙)

นายลลิต ถนอมสิงห์
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑๐)

นายปวัตร์ นวะมะรัตน
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑๑)