สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฐานข้อมูลศูนย์การศึกษาและพัฒนาฯ

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 ศูนย์
ฐานข้อมูลการศึกษาทดลองและวิจัยของศูนย์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา     สถิติผู้เข้ารับการอบรม

53,668 คน
1,096 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ปี 2563)

16,178 คน
2,170 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ปี 2563)

436,569 คน
36 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ (ปี 2563)

47,456 คน
5,656 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ปี 2563)

16,614 คน
2,551 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (ปี 2563)

58,612 คน
741 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ (ปี 2563)