สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฐานข้อมูลศูนย์การศึกษาและพัฒนาฯ

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 111 ศูนย์
ฐานข้อมูลการศึกษาทดลองและวิจัยของศูนย์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา     สถิติผู้เข้ารับการอบรม

36,942 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ (ปี 2566)

8,635 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ปี 2566)

239,460 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ (ปี 2566)

42,590 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (ปี 2566)

6,954 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ (ปี 2566)

74,602 คน
0 คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ (ปี 2566)