สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษา (ภาพรวม 6 ศูนย์)

พบทั้งหมด 1 รายการ

<< < 1 > >>