ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เอกสารติดตาม/ประเมินผลโครงการ

พบทั้งหมด 72 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
1 ไฟล์รายงานประจำปี ปี 2566 (ภาคเหนือ).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
2 ไฟล์รายงานประจำปี ปี 2566 (ภาคใต้).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
3 ไฟล์รายงานประจำปี ปี 2566 (ภาคกลาง).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
4 ไฟล์รายงานประจำปี ปี 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลายพื้นที่ (ไม่ระบุภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลายพื้นที่ (ไม่ระบุภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
5 ไฟล์รายงานประจำปี ปี 2566 (ไม่ระบุภาค).pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สรุปภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สรุปภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด
6 ไฟล์รายงานประจำปี ปี 2566 (สรุปภาพรวม).pdf

รายงานการประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
รายงานการประเมินผลงานขยายผลห้วยฮ่องไคร้ฯ ฉบับสมบูรณ์1.pdf

รายงานติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
รวมเล่มรายงานโครงการถั่วแปบฯ.pdf

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง(ตอนบน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง(ตอนบน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
7.รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังฯ.pdf

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
6.รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ศูนย์ห้วยทรายฯ.pdf

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
5.รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ.pdf

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
4.รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ศูนย์ภูพานฯ.pdf

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
3.รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ศูนย์คุ้งกระเบนฯ.pdf

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
2.รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ศูนย์พิกุลทองฯ.pdf

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
1.รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ศูนย์เขาหินซ้อนฯ.pdf

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
Aw หนังสือ ปากพนัง new(1).pdf

รายงานการประเมินประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

รายงานการประเมินประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

รายละเอียด
E- book รายงานการประเมินประโยชน์สุขนฤบดินทร.pdf

รายงานการประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2560-2564

รายงานการประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2560-2564

รายละเอียด
รายงานประเมินแผนแม่บทศศพปี60-64.pdf

รายงานติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการทำนบดินห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

รายงานติดตามผลลัพธ์การดำเนินโครงการทำนบดินห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

รายละเอียด
รวมเล่มเอกสารรายงานฯ ทำนบดินห้วยนกเค้าฯ.pdf

รายงานผลการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กรณี การใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย

รายงานผลการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กรณี การใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย

รายละเอียด
เอกสารรายงานฯ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ปี 2566 ฉบับแก้ไข.pdf

<< < 1 2 3 4 > >>