สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เอกสารติดตาม/ประเมินผลโครงการ

พบทั้งหมด 31 รายการ
คู่มือโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
คู่มือตัวชี้วีด-เล่มสมบูรณ์-ปี2562.pdf

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายละเอียด
กปร ๒๕๖๒.pdf

รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
รายงานศูนย์เรียนรู้ห้วยฮ่องไคร้และเขาหินซ้อน.pdf

รายงานการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ  จังหวัดระยอง

รายงานการประเมินผลโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

รายละเอียด
รายงานการประเมินผลโครงการศูนย์ปลวกแดงฯ.pdf

รายงานการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด
สรุปผลการติดตามปี62.pdf

รายงานการสำรวจข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน

รายงานการสำรวจข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

รายละเอียด
รายงานสำรวจข้อมูลและติดตามโครงการศูนย์ภูฟ้าฯ.pdf

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

รายละเอียด
รวมเล่มแม่น้ำปิงฯ.pdf

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ.pdf

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

รายละเอียด
28 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้(F).pdf

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

รายละเอียด
15 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน.pdf

รายงานการติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานการติดตามโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
หนังสือป่าสักนวมินทรราชินี.pdf

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานฯ จ.เชียงใหม่.pdf

สรุปรายงานการติดตามประเมินผล ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สรุปรายงานการติดตามประเมินผล ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
d2951a96-8f66-4f74-88a9-02de375df782_สรุปรายงานการติดตามประเมินผลศูนย์สาขาฯ.pdf

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
401452ec-12e6-4af5-b988-c82b0d0152b3_1 คู่มือ การจัดทำตัวชี้วัดฉบับสมบูรณ์ PDF.pdf

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

รายละเอียด
e6985223-f96c-4866-a897-e5a21bf3317d_2 คู่มือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง.pdf

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการพัฒนาการเกษตร

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาการเกษตร

รายละเอียด
0251dbc4-96fb-41b2-8b40-ab82b55664e7_3 คู่มือ ด้านการพัฒนาการเกษตร.pdf

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการพัฒนาที่ดิน

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด
1d1e0668-ef46-4b6f-9d41-8d663f4d513e_4 คู่มือ ด้านการพัฒนาดิน.pdf

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการพัฒนาป่าไม้

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาป่าไม้

รายละเอียด
08d0c802-6a37-4dd3-8d3d-e8c94286214e_5 คู่มือ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาป่าไม้.pdf

 คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

คู่มือปฏิบัติงานตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

รายละเอียด
2b3ba478-298b-462c-aa41-bef4d8713b0c_6คู่มือ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ.pdf

รายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
52b0580f-dbfd-4c1f-ba37-e2bd58a2ad39_7 รายงานผลการศึกษา การจัดทำตัวชี้วัด.pdf

<< < 1 2 > >>