สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือบริการ

พบทั้งหมด 4 รายการ
คู่มือการใช้งานระบบติดตามการใช้ประโยชน์

คู่มือการใช้งานระบบติดตามการใช้ประโยชน์

รายละเอียด
คู่มือระบบติดตามการใช้ประโยชน์โครงการ.pdf

คู่มือการใช้งานระบบงบประมาณและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการใช้งานระบบงบประมาณและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
คู่มือระบบงบประมาณและติดตามโครงการ.pdf

คู่มือการใช้งาน ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการใช้งาน ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
RDP User.pdf

คู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เรียนรู้

คู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เรียนรู้

รายละเอียด
RDPB2-User-Manual-V2.0Submit.pdf

<< < 1 > >>